0%

پروژه های انجام شده

سوابق اجرایی تیم HNS

مدیران و کارشناسان شرکت پیش از گرد آمدن و تشکل در قالب شرکت همراهان نورشبکه (HNS) با سابقه ای بیش از پانزده سال حضور موثر در پروژه های مختلف، اقدام به تأسیس شرکت نموده اند و در طی این مدت نیز توانسته اند با توانمندی پروژه هایی نیز به انجام برسانند که به بخشی از آنها اشاره می گردد.